วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านสูบ จัดการศึกษาให้นักเรียนในเขตบริการให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม    ครูยึดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอย่างไทย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

             เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

                                               นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ยิ้มง่าย ไหว้สวย

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

               เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาทางเลือก เน้นการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ และการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                               มีความโดดเด่นในเรื่องของงานอาชีพและงานฝีมือ

พันธกิ

     ๑.    จัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทย  และเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น

           ๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

      พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

    ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ตลอดจนปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    . ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนและส่งเสริมพิทักษ์รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   . ส่งเสริมการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้บริการทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

    ๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

Comments